Kontakt


W-TRADE Wojciech Gordel
Tel: 505 735 356,
E-Mail: kontakt@topelektryka.pl,
ul. Tulipanowa 7,
42-253 Janów,
NIP: 5771932589
Producenci
Regulamin

Sklep internetowy top-elektryka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów

elektroinstalacyjnych i elektronicznych.

Jest prowadzony pod następującymi adresami internetowymi:

www.top-elektryka.pl

 

właścicielem sklepu internetowego topelektryka.pl jest przedsiębiorstwo:

W-TRADE Wojciech Gordel
ul. Tulipanowa 7
42-253 Janów
NIP 577-193-25-89

 

  1. Sklep internetowy top-elektryka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży elektronicznej i elektrycznej za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Regulamin niniejszy precyzuje ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy top-elektryka.pl na podstawie zamówień składanych przez osoby korzystające z usług sklepu internetowego top-elektryka.pl.

  3. Przedstawione w sklepie internetowy top-elektryka.pl towary nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  4. W-TRADE oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego

   top-elektryka.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

  5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

  6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

Rejestracja

 

 1. Klient chcący kupować towary sklepu internetowego topelektryka.pl może dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora ID/login i hasła. Może też nabywać towary jako gość.

 2. Podczas dokonywania rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska lub firmy dokładnego adresu, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

 3. Ceny towarów wskazane w przesłanym Klientowi cenniku są wiążące do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 4. Ceny przedstawione na stronie sklepu internetowego top-elektryka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 5. Ceny przedstawione na stronie sklepu internetowego top-elektryka.pl wiążą do czasu przedstawienia nowych cen.

 6. Ceny przedstawione na stronie sklepu internetowego top-elektryka.pl są cenami brutto, chyba że są opisane inaczej

 7. Ceny przedstawione na stronie sklepu internetowego top-elektryka.pl nie obejmują kosztów dostawy towarów.

 8. W-TRADE zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.

 9. W-TRADE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.

   

Zamówienia

 

 1. Zamówienia Klient może składać poprzez wypełnienie formularza zamówienia, jak również e-mailem na adres kontakt@topelektryka.pl Klient ma obowiązek wypełnienia wszystkich pól formularza zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe. Brak wypełnienia pól formularza, o których mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczna z niezłożeniem zamówienia.

 2. W-TRADE potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną.

 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy W-TRADE a Klientem umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu.

 4. W-TRADE zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.

 5. Klient może, przed otrzymaniem od W-TRADE potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać wysyłając wiadomość na adres internetowy kontakt@topelektryka.pl

 6. W-TRADE wystawia dowody zakupu towarów w postaci faktur VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w zamówieniu.

   

Formy płatności

 1. Przelew na konto:

  dane do przelewu:

  91 1020 1664 0000 3102 0563 8640 (PKO BP)

   

   

  W-TRADE Wojciech Gordel
  ul. Tulipanowa 7
  42-253 Janów
  NIP 577-193-25-89

  W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

   

 2. Gotówka - wysyłka realizowana za pobraniem

  Klient reguluje należność za zamówienie gotówką kurierowi w momencie doręczania przesyłki.

Dostawa

 

Koszty wysyłki na terenie Polski:

 1. 17zł brutto przy przedpłacie na konto.

 2. 22 zł brutto przy wysyłce za pobraniem.

 3. Wszystkie wysyłki realizowane są przesyłką kurierską.

 4. W przypadku przesyłki zagranicznej prosimy o kontakt celem ustalenia wysokości kosztów przesyłki.

 5. Klient za przesyłkę płaci raz niezależnie od ilości kupionych produktów. (w przypadku jednego zamówienia)

 6. Termin realizacji zamówienie od momentu zaksięgowania płatności bądź zatwierdzenia zamówienia za pobraniem z reguły nie przekracza 3 dni roboczych.

 7. W-TRADE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez przedsiębiorcę świadczącego usługi kurierskie.

 8. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie protokołu szkody. Po sporządzeniu protokołu szkody należy niezwłocznie jego kopię dostarczyć na adres:

  W-TRADE Wojciech Gordel
  ul. Tulipanowa 7
  42-253 Janów
  NIP 5771932589

Gwarancja i reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Wszystkie towary oferowane przez sklep internetowy top-elektryka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Towary posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 3. Każda pozycja towarowa w sklepie internetowym top-elektryka.pl w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie gwarancji.

 4. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta napraw u podmiotów nieposiadających zgody producenta na dokonywanie napraw.

 5. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędna jest kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniony formularz gwarancji, a także dostarczenie towaru dotkniętego wadą do siedziby W-Trade

 6. Koszt transportu towaru do W-Trade (bądź siedziby gwaranta z godnie z wcześniejszymi ustaleniami) pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. W-Trade zwróci Klientowi koszty transportu, o którym mowa w zdaniu poprzednim pod warunkiem, że gwarancja będzie uzasadniona.

 7. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu objęte gwarancją zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 28 dni roboczych od dnia uznania przez gwaranta zasadności gwarancji.

 8. W przypadku uznania przez gwaranta zasadności gwarancji i braku możliwości usunięcia wad towarów W-Trade wymieni Klientowi towary wadliwe na taka samą ilość towarów wolnych od wad.

 9. W sytuacji, gdy po uznaniu przez gwaranta zasadności gwarancji niemożliwym okaże się usunięcie wad lub wymiany towarów na wolne od wad W-Trade zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę towarów dotkniętych wadami.

   

 10. Jeśli klient chciałby zwrócić towar zakupiony za pośrednictwem naszego sklepu internetowego ma na to 14 dni. Zwrot jest możliwy po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy i następuje w momencie odebrania i sprawdzenia paczki pod kątem zgodności z opisem zamieszczonym w formularzu odstąpienia od umowy. Zwrot następuje na wskazane przez klienta konto i obejmuje rówznież koszty dostawy. w przypadku stwierdzenia towaru niezgodnego z umową klient ma 12 miesięcy na zwrot/wymianę towaru. 

Postanowienia końcowe

 

  1. Korzystanie ze sklepu internetowego top-elektryka.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

  2. W-TRADE nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z umowy zawartej na podstawie zamówienia Klienta spowodowane siłą wyższą, zakłóceniami, strajkami szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, powodzią, pożarem lub wojną.

  3. W-TRADE nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w sklepie internetowym top-elektryka.pl

   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

  4. Wszelkich spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Częstochowie

  5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu internetowego top-elektryka.pl treści o charakterze bezprawnym.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl